top of page

Årskurs 6 till 9

Elever som går i årskurserna 6 till 9 på Svenska Skolan Lanta ingår i grupper där en pedagog fungerar som mentor.  De har sedan ett schema som innebär att de träffar olika ämneslärare under skoldagen. Stannar eleven kortare tid än en termin, är den inskriven i sin hemskola och följer hemskolans planering. Mentorn på Svenska Skolan Lanta gör utifrån hemskolans planeringar en individuell veckoplanering till varje elev. Mentor och ämneslärare på Svenska Skolan Lanta har tät kontakt med lärarna på hemskolan och lämnar i slutet av skolperioden ett omdöme till hemskolan som de kan använda i sin bedömning och betygsättning av eleven.  

 

​Elever i årskurs 6 till 9 som går en termin eller längre hos oss, är inskrivna vid och studerar via Sofia Distans. För mer information se www.sofiadistans.nu. Sofia Distans står för planeringar i samtliga skolämnen som eleven anmält sig till samt läromedel till dessa. Svenska Skolan Lanta bistår med handledare som hjälper eleven med veckoplaneringar och har en handledande roll i arbetet. Lärarna på Sofia Distans gör alla bedömningar och ansvarar för betygsättning av eleven.

Vårdnadshavare ansvarar för ansökan till Sofia Distans samt att eleven har en dator att sköta jobbet via. 

Sofia Distans.jpg

Innan skolstart har vi ett inskrivningssamtal där pedagogen, eleven och föräldrarna får lära känna varandra. Här går man också tillsammans igenom planeringar, läromedel m.m. så att eleven får en så bra skolstart som möjligt.

Elevernas skoldag är måndag, onsdag kl. 9.00-14.10, tisdag, torsdag kl. 9.00-16.00 och fredag kl. 9.00-12.00.

Elever som går från årskurs 6 och uppåt går alltid på vår helårsöppna skola.

bottom of page