Villkor för skolgång

Nedan kan ni ta del av de villkor som gäller för skolgång på Svenska Skolan Lanta. Vi rekommenderar att ni läser igenom villkoren noga innan ni ansöker om skolplats hos oss. 

Måltider                          

Lunch, frukt och dricksvatten ingår i avgiften för samtliga elever alla skoldagar. 

Antagningsperiod

Kortaste period en elev kan antas på Svenska Skolan Lanta är 5 veckor. 

 

Antagningsveckor         

För att skapa bästa möjliga stabilitet och trygghet i våra grupper,  samt för att kunna hålla god kvalitet i undervisningen har vi på Svenska Skolan Lanta antagningsveckor, när vi tar emot nya elever. Läsåret 2021/2022 har vi följande antagningsveckor;

Höstterminen 2021 är antagningsveckorna följande: 33, 36, 39, 42, 45, 47

Vårterminen 2022 är antagningsveckorna följande: 2, 7, 9, 11, 14, 16

För läsåret 2022/2023 har vi följande antagningsveckor; 

Höstterminen 2022 är antagningsveckorna följande: 33, 36, 39, 42, 45, 46

Vårterminen 2023 är antagningsveckorna följande: 2, 7, 10, 13, 16

Lov                               

Om skolans jullov infaller under ert barns tid hos oss debiteras det inte, det tillgodoräknas heller inte som en del av perioden. Höstlov och sportlov har bara skolans helårselever.
 

Anmälningsavgift          

Anmälningsavgiften är 30 % av den totala skolavgiften och betalas enligt den faktura som skickas till vårdnadshavare via mejl. Fullständiga uppgifter för betalning medföljer fakturan. Anmälningsavgiften betalas senast 10 dagar efter att vi har skickat fakturan. Ingen registrering av eleven görs innan anmälningsavgiften nått oss. Inkommer inte anmälningsavgiften i tid, avskrivs elevens ansökan. 
Svenska Skolan Lanta tar inte ut någon administrativ avgift i samband med ansökan. 

 

Slutbetalning                 

Slutbetalningen är resterande 70 % av skolavgiften, den betalas enligt fakturan, 4 månader innan skolstart. För helårselever kan slutbetalningen delas upp på två betalningstillfällen om så önskas.

 

Av-/ombokningsregler 

Inbetald avgift återbetalas ej. Vid ombokningar som innebär en förkortning av barnets skolgång förändras inte anmälningsavgiften.

 

Force majeure               

Vid yttre händelser, utanför skolans kontroll, som förhindrar Svenska Skolan Lanta att genomföra sin verksamhet återbetalas inte inbetald avgift.

 

Försäkring                      

Det är viktigt att ni som föräldrar förvissar er om att ni har en giltig sjuk- och olycksfallsförsäkring för ert barn, eftersom Svenska Skolan Lanta inte har någon försäkring för sina elever.

 

Inskrivning/inskolning 

Tänk på att  det veckan innan skolstart måste det finnas utrymme att boka in ett inskrivningssamtal för skolelever eller ett inskolningssamtal för förskoleelever.

 

Villkor gällande barn i behov av stöd

Vi är en liten skola och har begränsade resurser att ta emot elever i behov av stöd. Om ni har ett barn med stödbehov, är det därför mycket viktigt att ni antingen kontaktar oss innan ansökan görs, eller fyller i det tydligt i ert ansökningsformulär. Vi på Svenska Skolan Lanta undersöker alltid stödbehovet och om vi kan möta det i vår verksamhet. Om oriktiga uppgifter lämnas till skolan kan eleven bli tvungen att avbryta skolgången. Skolavgiften återbetalas ej.

 

Villkor för förskolan     

Vi har en åldersgräns på 3 år på vår förskola. Detta innebär att barnet skall ha fyllt 3 år innan han/hon börjar på förskolan. Av hygieniska skäl har vi ingen möjlighet att ta emot barn med blöja, det gäller även om barnet är 3 år.

 

Information gällande språkval och praktiska skolämnen
Svenska Skolan Lanta har skiftande möjlighet att tillgodose elevernas språkval. I de praktiska skolämnena kan vi genomföra de flesta uppgifterna, dock inte de som kräver specialutrustning.

Distansutbildning         

Vi tar emot elever som läser via Sofia Distans eller distansgymnasium. För dessa elever är skolavgiften reducerad, då eleven får sin planering och sitt skolmaterial från sin distansskola. Svenska Skolan Lanta bistår med en handledare och eleven ingår i en klass på skolan. Svenska Skolan Lanta ombesörjer inte anmälan till distansutbildningen, det ansvarar vårdnadshavare för.

 

Har ni frågor kring våra villkor kontakta skolans administratör

anmalan@svenskaskolanlanta.se