top of page

Att söka ledigt

Hur ska ni gå tillväga när ni söker ledigt för ert barn

  1. Läs igenom informationen som finns nedan.

  2. Bestäm er för det alternativ som passar er bäst. Behöver ni hjälp eller rådgivning i ert beslut får ni gärna kontakta oss. Vi har kompetens och tillgång till juridisk hjälp.

  3. Gör er ansökan till hemskolan/kommunen. Har ni valt alternativ 1, bifoga gärna våra två dokument till rektor.

  4. Får ni ett negativt besked kan ni rådgöra med oss.

 

 

Kontakt kan tas med

lena.jansson@svenskaskolanlanta.se
skolledare med rektorsutbildning

Skollagen är idag otydlig när det gäller skolgång i svensk utlandsskola. Riksrevisionen har redovisat en rapport där det tydligt framgår att rektorer och huvudmän tolkar skollagen olika. Det kan innebära att familjer kan beviljas ledighet av rektor i en kommun, men inte i en annan.


Nedan har vi sammanställt tre olika alternativ som finns för er, inför skolgång på Svenska Skolan Lanta. Vi hoppas att ni ska hitta en väg för att kunna genomföra er drömvistelse. Vilket alternativ ni ska välja är beroende av era förutsättningar.


Alternativ 1, Ansökan om ledigt från hemskolan

Det första alternativet är att vårdnadshavare söker ledigt för sitt barn från den skola där barnet är inskrivet (SL 7 kap. 18§). De flesta skolor har en blankett som ska fyllas i. Vissa kommuner har digitala lösningar på detta.

Bifoga gärna våra dokument "Rektor som beslutsfattare" och "Svenska Skolan Lanta, ett fullgott alternativ" till er ansökan.

 

 

 

 

 

Vem beslutar?

Det är endast rektor som kan bevilja ledighet enligt skollagen. Rektor kan inte delegera denna uppgift. Det är därmed endast rektor som kan avslå en ansökan om ledighet. Huvudman har inte rätt att fatta beslut om ledighet.

Vad säger skollagen (SL)

SL 7 kap 18 §.
En elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.

 

Alternativ 2, Ansökan om att fullgöra skolplikten på annat sätt

Det andra alternativet är om eleven medges att fullgöra skolplikten på annat sätt ( SL 24 kap. 23–25 §§ skollagen). Dessa ärenden handlar oftast om att eleven deltar i skola i något annat land, men även andra alternativ till svensk skolgång förekommer. Bifoga gärna vårt dokument "Ett fullgott alternativ" till er ansökan (se ovan).


Vem beslutar?

Det är hemkommunen som prövar och beslutar.

Vad säger skollagen (SL)

SL 24 kap. 23-25 §§
23 §   Ett skolpliktigt barn får medges rätt att fullgöra skolplikten på annat sätt än som anges i denna lag.


Medgivande ska lämnas om
  1. verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som annars står barnet till buds enligt

        föreskrifter i denna lag,                
  2. behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses, och
  3. det finns synnerliga skäl.

24 §   Medgivande enligt 23 § får lämnas för upp till ett år i sänder. Under dess giltighetstid ska det prövas hur verksamheten utfaller. Medgivandet ska återkallas, om det kan antas att förutsättningarna enligt 23 § inte längre finns.

25 §   Frågor enligt 23 och 24 §§ prövas av barnets hemkommun.

Alternativ 3, Anmälan om varaktig vistelse utomlands

Det tredje alternativet är om en utlandsvistelse kan bedömas som varaktig trots att ni är fortsatt folkbokförda i Sverige. Detta föranleder att skolplikten upphör (SL 7 kap. 2 § skollagen). Hur lång tid som avses för att ni ska bedömas som varaktigt utomlands varierar mellan kommunerna. Vanligaste är perioden 6 månader.


Ni kan när som helst ändra ert beslut och anmäla till er hemkommun att ni återvänder. Er hemkommun har skyldighet att ge ert barn en skolplacering i kommunen när ni återvänder. Den skola som ert barn tidigare var placerad hos har inte skyldighet att ta emot. Vår erfarenhet är att dock att i de flesta fall försöker skolorna ordna en plats när eleven återvänder.

Vad säger skollagen (SL)

SL 7 kap 2 § Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands eller vars förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i skola.

 

Överklaga
Beslut kan alltid överklagas.

Rektor eller huvudman

Är du rektor eller huvudman och ska fatta beslut om antingen ledighet eller fullgörande av skolplikt för elev som ska gå på Svenska Skolan Lanta finner du stödmaterial via länken nedan.

Oavsett roll är du alltid varmt välkommen att kontakta oss för mer information: rektor@svenskaskolanlanta.se

 

bottom of page