top of page

Villkor för skolgång

Nedan kan ni ta del av de villkor som gäller för skolgång på Lilla Svenska Skolan Lanta. Vi rekommenderar att ni läser igenom villkoren noga innan ni ansöker om skolplats hos oss. 

Måltider                          

Lunch, frukt och dricksvatten ingår i avgiften. 

Antagningsperiod

Kortaste period en elev kan antas på Svenska Skolan Lanta är 4 veckor. 

 

Antagningsveckor         

För att skapa bästa möjliga stabilitet och trygghet i våra grupper, samt för att kunna hålla god kvalitet i undervisningen har vi på Lilla Svenska Skolan Lanta antagningsveckor, när vi tar emot nya elever. Läsåret 2024/2025 har vi följande antagningsveckor;

Höstterminen 2023 är antagningsveckorna följande: 34, 37, 40, 45, 47.

Vårterminen 2024 är antagningsveckorna följande: 2, 10, 15. 
Vi har viss flexibilitet av startvecka. Observera att vecka 3, 4 och 5 sker ingen intagning.

 

Lov                               

Om skolans jullov infaller under ert barns tid hos oss debiteras det inte, det tillgodoräknas heller inte som en del av perioden. Höstlov och sportlov har bara skolans helårselever. Skolan har inte påsklov men ledigt de röda dagarna.

Vid anmälan kan inte egna önskemål om lov beviljas. Däremot kan man söka lov hos läraren men lovtiden debiteras.
 

Anmälningsavgift          

Anmälningsavgiften är 30 % av den totala skolavgiften och betalas enligt den faktura som skickas till vårdnadshavare via mail. Fullständiga uppgifter för betalning medföljer fakturan. Anmälningsavgiften betalas senast 7 dagar efter att vi har skickat fakturan. Ingen registrering av eleven görs innan anmälningsavgiften inkommit. Inkommer inte anmälningsavgiften i tid, avskrivs elevens ansökan. 
Svenska Skolan Lanta tar inte ut någon administrativ avgift i samband med ansökan. 

 

Slutbetalning                 

Slutbetalningen är resterande 70 % av skolavgiften, den betalas enligt fakturan, 3 månader innan skolstart. 

Anmälan som inkommer inom 3 månader från önskad skolstart betalas till fullo inom den tid som anges på fakturan.

För helårselever kan slutbetalningen delas upp på två betalningstillfällen om så önskas.

 

Av-/ombokningsregler 

Inbetald avgift återbetalas ej. Vid ombokningar som innebär en förkortning av barnets skolgång förändras inte anmälningsavgiften. Om en förlängning av pågående skol-/ förskoleperiod önskas, erbjuds i mån av plats. Prisnivån för den förlänga delen av perioden bestäms av den sammanlagda tiden. Den ursprungligt bokade perioden rabatteras inte i efterhand.

 

Force majeure               

Vid yttre händelser, utanför skolans kontroll, som förhindrar Svenska Skolan Lanta att genomföra sin verksamhet återbetalas inte inbetald avgift.

 

Försäkring                      

Det är viktigt att ni som föräldrar förvissar er om att ni har en giltig sjuk- och olycksfallsförsäkring för ert barn, eftersom Svenska Skolan Lanta inte har någon försäkring för sina elever.

 

Inskrivning/inskolning 

Tänk på att det veckan innan skolstart måste det finnas utrymme att boka in ett inskrivningssamtal för skolelever eller ett inskolningssamtal för förskoleelever.

 

Villkor gällande barn i behov av stöd

Lilla Svenska Skolan Lanta är liten skola och har inte de resurser som krävs för att erbjuda barn i behov av särskilt stöd - varken rumsligt eller i form av extra lärare/specialpedagog. Om ni har barn i behov av extra anpassningar, annat särskilt stöd, är under utredning, har fastställd diagnos eller behöver extra stöd är det mycket viktigt att ni meddelar oss det i anmälningsformuläret. Vi på Lilla Svenska Skolan Lanta undersöker alltid stödbehovet med hemskolan för att kunna bedöma om vi kan möta det i vår verksamhet. Ni kan gärna kontakta oss innan ansökan görs. Uppstår behov efter att anmälan gjorts måste ni kontakta oss så snart ni kan. 
Om uppgifter om elevens behov inte framförs eller om oriktiga uppgifter lämnas kan det innebära av skolgången måste avbrytas. Skolavgiften återbetalas ej.

 

Villkor för förskolan     

Vi har en åldersgräns på 3 år på vår förskola. Detta innebär att barnet skall ha fyllt 3 år innan han/hon börjar på förskolan. Av hygieniska skäl har vi ingen möjlighet att ta emot barn med blöja, Det gäller även om barnet är 3 år.
Inga undatag görs av detta villkor.

Distansutbildning         

Vi tar emot elever som läser via Sofia Distans eller distansgymnasium. För dessa elever är skolavgiften reducerad, då eleven får sin planering och sitt skolmaterial från sin distansskola. Svenska Skolan Lanta bistår med en handledare och eleven ingår i en klass på skolan. Svenska Skolan Lanta ombesörjer inte anmälan till distansutbildningen, det ansvarar vårdnadshavare för.

 

Har ni frågor kring våra villkor kontakta skolans administratör

anmalan@svenskaskolanlanta.se

bottom of page