top of page

Kvalitetsarbete på Svenska Skolan Lanta

Systematiskt kvalitetsarbete

 Lilla Svenska Skolan Lanta strävar vi ständigt efter att utveckla kvalitén i vår verksamhet. Detta gör vi genom ett systematiskt kvalitetsarbete. Mer om vårt kvalitetsarbete går att läsa via länken nedan. 

Utvärderingar

För att få veta vad våra skolfamiljer tycker om vår skola, samt för att få underlag till vårt kvalitetsarbete genomför vi alltid skriftliga utvärderingar för vårdnadshavare vid skolperiodens slut. Dessa visar på att familjerna är mycket nöjda och positiva till vår skola. Nedan redovisas det sammanställda resultatet på frågan "Är ni som helhet nöjda med er tid på Lilla Svenska Skolan Lanta?". Maximal poäng är 5.

2019-2020

Är ni som helhet nöjda med er tid på Svenska Skolan Lanta?

4,82

2018-2019

Är ni som helhet nöjda med er tid på Svenska Skolan Lanta?

4,80

2017-2018

Är ni som helhet nöjda med er tid på Svenska Skolan Lanta?

4,79

Även elever och pedagoger utvärderar verksamheten varje läsår. Utifrån resultaten kan vi hitta förbättringsområden som höjer vår kvalité ytterligare.

Elevinflytande och trygghet ökar kvalitén

 

Lilla Svenska Skolan Lanta tar kontinuerligt tillvara på elevernas åsikter genom att det finns ett väl fungerande och aktivt elevråd under hela läsåret. Vi kan se att elevinflytande ökar kvalitén på skolan på flera sätt. Eleverna bidrar med många förslag på hur verksamheten kan utvecklas inom olika områden. Elevrådet jobbar även aktivt i olika projekt med att skapa god gemenskap på skolan och öka tryggheten.

elevr%C3%A5d_edited.jpg

För att ytterligare öka tryggheten bland våra elever har Lilla Svenska Skolan Lanta nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling.

Hos oss ska alla elever och all personal gå till skolan med glädje, känna trygghet, må väl och bli respekterad för den man är oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsvariation. Vi arbetar dagligen förebyggande mot detta enligt de aktiva åtgärderna i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Vår erfarenhet säger att känner eleverna sig trygga kan de fokusera på skolarbetet och kvalitén i lärandet ökar. 

bottom of page