top of page

Handlingsplaner

På Svenska Skolan Lanta har vi nolltolerans mot diskriminering och kränkande behandling! Hos oss ska alla elever och all personal gå till skolan med glädje, känna trygghet, må väl och bli respekterad för den man är oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning. 

Vi arbetar dagligen förebyggande mot detta enligt de aktiva åtgärderna i vår plan. 

bottom of page