top of page

Systematiskt kvalitetsarbete


Så fungerar det på Svenska Skolan Lanta

Vi vill dela med oss och synliggöra vad vi gör, varför vi gör det och vad vårt arbete på skolan leder till.

 

Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet hos oss är vi vill visa på vår höga kvalitet och likvärdighet samt att vi aktivt arbetar med att kvalitetsutveckla verksamheten. Genom att planera, följa upp, analysera och dokumentera kan vi definiera vad vi måste förbättra och vilka våra framgångsfaktorer är.

 

 

 

 

Kvalitetsarbete i praktiken på Svenska Skolan Lanta

Dialog med eleven och dess vårdnadshavare, dialog och kunskapsutbyte mellan lärare på skolan och den dialog vi kontinuerligt för med hemskolan är central i vårt kvalitetsarbete.  

Var är vi?


Utifrån de utvärderingar och de avslutande samtal vi genomför med elever och vårdnadshavare samt med all personal, kan vi se hur vår kvalité motsvarar förväntningarna. Resultatet är kopplat till de förutsättningar, arbetsprocesser och den organisation av undervisning vi har på Svenska Skolan Lanta.

Följa upp resultat och måluppfyllelse


Efter varje läsår följer vi upp och analyserar de genomförda utvärderingarna och sammanställer den information som kommit oss tillhanda.

Vi utvärderar nöjdheten i hur:

 • vi har informerat både före och under vistelsen

 • vi har kommunicerat med hemskolan i Sverige

 • planeringsarbetet för eleverna har genomförts

 • väl vårdnadshavare och elev upplever att man är i fas med planeringen vi fått från hemskolan och i jämförelse med undervisningen på hemskolan.

 •  vårdnadshavare upplever att eleven har utvecklats både kunskapsmässigt och socialt

 • våra schemabrytande aktiviteter varit

 • den totala upplevelsen varit

 

Vi genomför endast ett fåtal nationella prov, vilket medför att vi inte har något utfall att redovisa.

 

Ogiltig frånvaro förekommer inte på Svenska Skolan Lanta, varvid vi inte redovisar och kommenterar detta i vårt systematiska kvalitetsarbete.

 

I våra utvärderingar frågar vi alltid efter förslag på förbättringsområden.

Följa upp förutsättningar


Vi identifierar vilka förutsättningar som är nödvändiga för att genomföra förbättringsarbete och vilka resurser som står till buds. Utifrån det tar vi ställning till vilka förutsättningar som är möjliga att påverka och vilka som inte är det.

Exempel på förutsättningar:

 • hur gruppers sammansättning ser ut

 • vilka behov av utveckling som finns

 • hur våra lokaler, vår utrustning och miljö använts

 • vilka verktyg och rutiner vi har

 • resurstillgång

 

Vart ska vi?


Svenska Skolan Lanta har som mål att varje år utveckla verksamheten så att alla elever utvecklas maximalt både kunskapsmässigt och socialt. Vi strävar alltid efter 100% nöjdhet hos våra skolfamiljer.

Hur gör vi?

Utifrån sammanställningen görs en analys av läsåret och en plan med utvecklingsområden upprättas. Vi planerar sedan utifrån tillgängliga resurser hur vi kan genomföra utvecklingsinsatserna.

Hur blev det?

När insatserna är genomförda vill vi veta vilka effekter de haft. Vi värderar därför resultaten av de genomförda insatserna och de förväntade effekterna.

 

Genom att analysera vilka insatser som gett effekt – och vilka som inte gjort det – blir det fortsatta utvecklingsarbetet bättre för varje varv.
 

Genom att jämföra resultaten av utvärderingarna från läsår till läsår kan vi definiera mönster och dra slutsatser kring hur vi ytterligare ska kunna förbättra kvalitén i vår verksamhet.  

Våra resultat
 

Vi kan stolt konstatera att vi i vårdnadshavarnas utvärdering sista tre åren ökat vår kundnöjdhet på frågan om man är nöjd med helheten hos oss på Svenska Skolan Lanta, maximal poäng är 5.

kvalitet process.png

2019-2020

Är ni som helhet nöjda med er tid på Svenska Skolan Lanta?

4,83

2018-2019

Är ni som helhet nöjda med er tid på Svenska Skolan Lanta?

4,80

2017-2018

Är ni som helhet nöjda med er tid på Svenska Skolan Lanta?

4,79

bottom of page